Algemene voorwaarden

pdfDeze Algemene Voorwaarden van Branchevereniging VHG zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2016.
Inhoud

.
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens
hem of voor zijn rekening optreedt en die lid is van Branchevereniging VHG en die de
navolgende genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg
en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van
benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van
adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van
deze werkzaamheden.
Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven,
te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;
Zand, grond, teelaarde en compost;
Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

.
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

.
ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die de ondernemer voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de ondernemer de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan
op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het
noemen van een richtprijs.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de
tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. De ondernemer brengt aan de consument het totaal
aantal uren in rekening dat de ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van
de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer in geval de consument de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

.
ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.
2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit.
3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

.
ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

.
ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De ondernemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

.
ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

.
ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
2. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt de ondernemer de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

.
ARTIKEL 9 – OPSCHORTING
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou

.
ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR DE LEDEN VHG
BRANCHEVERENIGING VOOR ONDERNEMERS IN HET GROENAlgemene voorwaarden tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond Overlegkader SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg
betreffen. De ondernemer is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

.
ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
De ondernemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.

.
ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.

.
ARTIKEL 12 – DE BETALING
1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
3. De consument moet de factuur betalen binnen 30 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
6. Bij koop mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs verplichten.
ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.

.
ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen.

.
ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

.
ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

.
ARTIKEL 17 – KLACHTEN
1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

.
ARTIKEL 18 – GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

.
ARTIKEL 19 – NAKOMINGSGARANTIE
1. Stichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG, tenzij het lid van Branchevereniging VHG besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitgekeerd, onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag cedeert aan de Stichting Garantiefonds Groen. Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid van Branchevereniging VHG het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan de Stichting Garantiefonds Groen over te dragen waarna deze organisatie op naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
2. Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
• Aan het lid is surseance van betaling verleend.
• Het lid is failliet verklaard.
• De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de
bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting
Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

.
ARTIKEL 20 – AFWIJKING
Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

.
ARTIKEL 21 – WIJZIGING
Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

.
ARTIKEL 22 – SLOTBEPALING
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van Branchevereniging VHG en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.
2. Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Garantiefonds Groen.